Unia Europejska

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Podstawowe informacje o projekcie

 

 

Projekt  INT/MV-BB-PL/3-A.2/066/05

Nr umowy IG-2004/PL-MV/2.32/3.A-2/U-29/06

 

 

Doposażenie i modernizacja

laboratorium materiałów budowlanych i fizyki budowli

oraz pracowni komputerowej

na Wydziale Budownictwa i Architektury

Politechniki Szczecińskiej

w celu stworzenia nowoczesnej bazy

do współpracy z partnerem niemieckim

 

 

   • Nazwa programu Program Interreg III A polsko-niemieckiego pogranicza na obszarze
    • Krajów związkowych Melkemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia oraz Polska (województwo Zachodniopomorskie)

Działanie  A-2-Współpraca w zakresie technologii i badań

Beneficjent  Politechnika Szczecińska

Kierownik projektu dr hab. inż., prof. PS Halina Garbalińska

Partner niemiecki  Hochschule Neubrandenburg

   • Brodaer Strasse 02 D-17033 Neubrandenburg, Niemcy

Całkowita wartość projektu   732.104,18 PLN

Koszty kwalifikowane projektu  691 765,20 PLN

Koszty niekwalifikowane projektu 40.338,98 PLN

Kwota dofinansowania   518 823,90 PLN, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji Projektu: 01.08.2005 – 30.11.2006

Zakończenie finansowe: 15.01.2007

Założenia Projektu

Głównym założeniem Projektu jest zbliżenie poziomu kształcenia studentów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej do standardów oferowanych przez inne europejskie uczelnie o profilu budowlanym.

W ramach Projektu przeprowadzony został remont pomieszczeń na drugim piętrze oraz w poziomie piwnic budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Oprócz modernizacji sali komputerowej i laboratoriów zrealizowano również zakup sprzętu komputerowego oraz doposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań w zakresie materiałów budowlanych i drogowych oraz fizyki budowli. Działania te służą zacieśnieniu współpracy z partnerem niemieckim z Hochschule Neubrandenburg oraz przygotowaniu nowoczesnej bazy umożliwiającej ścisłą współpracę w zakresie badań naukowych, kształcenia kadr i wymiany studenckiej.

 

Należy podkreślić, że jednym z założeń Projektu jest przełamywanie granic kulturowych oraz barier językowych obu społeczności przygranicznych i spowodowanie zwiększenia mobilności naukowców i studentów.

Partner niemiecki w Projekcie

Hochschule Neubrandenburg jest partnerem Politechniki Szczecińskiej w zakresie wymiany studenckiej w ramach programu Sokrates od 22.07.2004 r. W 2005 roku doszło do zacieśnienia współpracy i rozpoczęcia starań o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na rzecz projektu pt. „Doposażenie i modernizacja laboratorium materiałów budowlanych i fizyki budowli oraz pracowni komputerowej na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w celu stworzenia nowoczesnej bazy do współpracy z partnerem niemieckim”. Rolą partnera jest wsparcie Politechniki Szczecińskiej swoją kadrą, doświadczeniem praktycznym w zakresie inżynierii ruchu drogowego i nowoczesnych metod projektowych oraz bazą dydaktyczną w celu szkolenia i prowadzenia zajęć ze studentami Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.

Przedstawicielami Hochschule Neubrandenburg w realizowanym Projekcie są prof. dr inż. Wolfgang Heilmann oraz prof. dr inż. Karl Mallwitz.

 

Duży wkład we wzajemną współpracę stanowiło posiadane doświadczenie Hochschule Neubrandenburg w pozyskiwaniu środków z programów pomocowych Unii Europejskiej, wykorzystane w pracach nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków Inicjatywy Regionalnej INTERREG IIIA.

Forma współpracy w ramach Projektu

W ramach Projektu partnerzy współuczestniczą w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i spotkań naukowych mających na celu przybliżenie tematyki wykorzystania nowoczesnych metod w projektowaniu dróg i sygnalizacji świetlnej oraz wdrożenia umiejętności stosowania specjalistycznych narzędzi pracy w postaci oprogramowania komputerowego w codziennej praktyce inżynierskiej.

 

Partner niemiecki udostępnia swoją wiedzę i doświadczenia w cyklu wykładów prowadzonych w Politechnice Szczecińskiej w zakresie projektowania układów komunikacyjnych, drogowych sygnalizacji świetlnych, udzielając konsultacji i pomocy w zakresie rozwiązań praktycznych dotyczących Regionu.

 

Efektem realizacji zamierzenia mają być wspólne projekty badawcze realizowane przez mieszane zespoły polsko-niemieckie, współpraca w zakresie konsultowania prac dyplomowych, recenzowania prac naukowych, wzrost wymiany studentów, organizowanie wspólnych konferencji naukowych i seminariów, realizacja wspólnych wykładów i ćwiczeń.

Wskaźniki realizacji Projektu

Tablica 1. Wskaźniki realizacji projektu

 

Wskaźniki

j.m.

Wskaźniki założone do realizacji we wniosku aplikacyjnym

Wskaźniki osiągnięte

w Projekcie

Wskaźniki produktu

1. liczba stanowisk komputerowych

2.powierzchnia zmodernizowanych laboratoriów

 

szt.

m2

 

21

133

 

21

133

Wskaźniki rezultatu

1. liczba osób korzystająca ze stanowisk komputerowych

2. liczba studentów uczestniczących w wykładach „Summer School of Trraffic Engineering”

 

osoby

 

osoby

 

60

 

15

 

147

 

20

Wskaźniki oddziaływania

1. liczba studentów korzystających z pracowni komputerowej po roku

2. liczba zajęć w pracowni po dwóch latach

3. instytucje naukowe, które kontynuują współpracę z partnerem niemieckim

 

osoby/ semestr

godz./ semestr

szt.

 

60

 

390

 

1

 

129

 

405

 

1

1. Wskaźniki produktu

1.1. Liczba stanowisk komputerowych – 21 szt.

W wyniku realizacji projektu zakupiono 21 stanowisk komputerowych.z czego  5 stanowisk (komputery profesorskie) stanowi warsztat pracy pracowników katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlancyh, lokalizacja zgodna z oświadczeniem o lokalizacji sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu. 15 stanowisk komputerowych + serwer stanowi wyposażenie pracowni komputerowej (sala 306).

 

1.2. Powierzchnia zmodernizowanych laboratoriów – 133 m2

W wyniku realizacji projektu przeprowadzono modernizację pomieszczeń (laboratorium Nr 20, 27 i 28 oraz pracowni komputerowej – sala 306) Wydziału Budownictwa i Architektury, al. Piastów 50.

 

Wykaz zmodernizowanych pomieszczeń i ich przeznaczenie

Pomieszczenie 20   Laboratorium Drogowe

Pomieszczenia 27 i 28  Laboratorium Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli

Sala 306   Pracownia komputerowa

 

2. Wskaźniki rezultatu

2.1. Liczba osób korzystająca ze stanowisk komputerowych – 147 osób

 

Tablica 2. Liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych

 

Łącznie liczba osób korzystająca ze stanowisk komputerowych – 147 osób.

Liczba osób

Charakterystyka użytkownika

Charakterystyka stanowiska komputerowego

5

Pracownicy PS

Komputery profesorskie

7

Uczestnicy „Summer School of Traffic Engineering” 2006

Stanowiska na sali 306

129

Studenci kierunku Budownictwo, studia stacjonarne, grupy Bu-31 a, Bu-32, Bu-33, Bu-4D1, Bu-5D1

Stanowiska na sali 306

6

Wykładowcy prowadzący zajęcia w sali 306

Stanowiska na sali 306

2.2. Liczba studentów uczestniczących w wykładach „Summer School of Trraffic Engineering” – 20 osób

W ramach realizacji projektu przeprowadzono dwa cykle wykładów „Summer School of Trraffic Engineering”: na przełomie sierpnia i września 2005 r. oraz na przełomie sierpnia i września 2006 r.

 

  • Tablica 3. Liczba studentów uczestniczących w wykładach „Summer School of Trraffic Engineering”

Rok

Studenci z Polski

Studenci z Niemiec

Łączna liczba studentów

2005

12

2

14

2006

1

5

6

Łącznie w latach 2005 i 2006

20

3. Wskaźniki oddziaływania

3.1. Liczba studentów korzystających z pracowni komputerowej po roku – 129 osób

Tablica 4. Bilans korzystających z pracowni komputerowej (sala 306) po roku

Kierunek / specjalność

Liczba studentów

Budownictwo, rok III, grupy: Bu-31 a, Bu-32, Bu-33,

64

Budownictwo, rok IV, specjalność Drogi, ulice i lotniska, Bu-4D1

36

Budownictwo, rok IV, specjalność Drogi, ulice i lotniska Bu-5D1

29

Łącznie liczba studentów

129

3.2. Liczba zajęć w pracowni po dwóch latach

Tablica 5. Obciążenie pracowni komputerowej w semestrze letnim i zimowym

 

Średnie obciążenie sali w semestrze: 405 godz.

Semestr

Obciążenie godzinowe

Razem godzin w semestrze

Zimowy

27 15 tygodni

405

Letni

27 15 tygodni

405

Łącznie w roku akademickim

810

3.3. Instytucje naukowe, które kontynuują współpracę z partnerem niemieckim

W wyniku realizacji projektu podpisano dnia 26.10.2006 r. oficjalne porozumienie o współpracy między Politechniką Szczecińską i Hochschule Neubrandenburg.

 

Laboratorium Drogowe

Laboratorium Drogowe

Laboratorium Materia?ów Budowlanych i Fizyki Budowli

Laboratorium Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli

Sala306

Sala komputerowa